КИЛТОКС-П/В ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ-500МЛ-НАСЕКОМИ
3.39

лв.

Код: 114661
Сравни

Мататокс-аерозол против летящи и пълзящи насекоми /мухи, комари, хлебарки, дървеници и други/
Област на приложение: в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обект за производство и продажба на храни и др.
Начин на употреба: Препаратът е готов за употреба. Прилага се чрез напръскване. Разклатете добре флакона преди употреба
 летящи насекоми: разклатете флакона преди употреба. Затворете врати и прозорци. Дръжте флакона вертикално и пръскайте само във въздуха най-малко от 1 м. разстояние от повърхности като се движите към вратата.
Разходна норма: пръска се 20 сек/100 куб.м.
 пълзящи насекоми: дръж опаковката вертикално. Пръскайте директно върху повърхността от разстояние 45 см. Пръскайте на местата, където преминават хлебаркит, както и директно върху тях. За дървеници - пръскайте дървените повърхности и местата, където се крият.
Разходна норма: до омокряне на повърхността. По време на обработка помещението да бъде освободено от хора и животни и след това се оставя затворено в продължение на 15 минути. След това се проветрява в продължение на 1-2 часа. 1 опаковка от 240гр/1200 куб.м. Препаратът е с остатъчно действие. Третирането може да се повтори след 2-3 седмици при необходимост.
Класификация на биоцидния препарат: F+ изключително запалим. N-опасен за околната среда
Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Изключително запалим

Да се пази далеч от достъп на деца. По време на работа да не се яде, пие и пуши. ДА не се вдишва аерозолът. Да не се изпуска в канализацията. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката. ДА се използва само на проветриви места. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Да не се изпуска в околната среда.
Внимание: Да не се пръска срещу открит пламък, да се държи на разстояние от запалителни източници.
Съдържа парметрин. Може да предизвика алергична реакция
Активни вещества:
- Парметрин 0,075%
-Тетраметрин 0,200%
-Пиперонил бутоксил 0,500%
Други опасни вещества: Пропелент:
Изобутан/пропан/бутан 60%

При поглъщане: да не се предизвиква повръщане. Изплакнете устата с вода без да я поглъщате. Да се потърси незабавно медицинска помощ
При вдишване: Изнеси пострадалия на чист въздух. Да се потърси медицинска помощ при наличие на дискомфорт.
При употреба да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да не се вдишва аерозолът. Да се прилага на проветриви места, да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. След приключване на работа измий ръцете основно със сапун и вода. Опаковката е под налягане. Да не се продупчва, смачква и запалва след изчерпване на съдържанието.